Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej lub związku spółek wodnych powstałych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych

Włączenie zakładu do spółki wodnej

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona

Rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia

Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

Zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną

Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego