Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych.

Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego

Łagodzenie sporów wynikłych na tle wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania

Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny