Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego

Łagodzenie sporów wynikłych na tle wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania

Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Poświadczanie oświadczeń dotyczących:

  • osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne

Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy