Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów lub prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów dotyczący podmiotów prowadzących transport odpadów

Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w celu nie związanym z zamiarem inwestycyjnym

Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów oraz udzielenia w ten sposób pomocy de minimis dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu sieci uzbrojenia terenu

Wpis(skreślenie wpisu),zmiana danych w rejestrze żywych zwierząt,niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.