Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego / gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku oraz na placu Szczepańskim w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców

Dopisywanie do spisu wyborców

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.