BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor w Zespole Public Relations - 1 etat
(Nr ref. 05 - 11)

 

 


1. Wymagania formalne:
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe magisterskie dziennikarstwo, historia, politologia , psychologia lub filologia polska (przy kierunkach bezpośrednio nie związanymi z kierunkiem dziennikarstwo wymagane są dokumenty potwierdzające ukończenie studium o kierunku dziennikarstwo)
c) staż pracy:
- przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata, w tym 1 rok pracy na stanowisku związanym
ze współpracę z mediami.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe:
a) wiedza o mediach w tym prawo prasowe,
b)wiedza o rynku lokalnym mediów
c) ogólna wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Miejskiej Kraków ,
d) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
e) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
f) umiejętność opracowywania i redagowania tekstów prasowych,
g) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
h) kreatywności, elastyczności i zaangażowanie,
i) komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność,
j) umiejętność współpracy w zespole,
k) dobra organizacja pracy,
l) wysoka kultura osobista.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3. Zakres obowiązków :
a) udział w opracowywaniu strategii budowy wizerunku i komunikacji jednostki,
b) udział w planowaniu i realizacji kampanii PR,
c) udział w planowaniu i realizacji strategii medialnej,
d) organizacja konferencji i briefingów prasowych,
e) opracowywanie materiałów prasowych,
f) bezpośrednia współpraca z dziennikarzami,
g) redagowanie strony WWW jednostki,
h) monitoring mediów,
i) dokumentacja multimedialna działań jednostki.

4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) godziny pracy: 7:30 - 15:30
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza z przedziału od 2.400,00 do 2.900,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie
z regulaminem premiowania ZIKiT .

5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia
w stosunku pracy,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 05 - 11" - w terminie do dnia 10.03.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

7. Ilość etatów
1 etat

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na Inspektor w Zespole Public Relations - ref. 05 - 11