Organizacje pozarządowe

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje, że otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego realizowane są w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. oraz o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR 731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2016 roku.

 

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. ZDROWIA

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014. oraz Zarządzenia Nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Skład Komisji:

 

 1. „MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych,
 3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 4. Fundacja Halpful Hand,
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”,
 6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 7. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw”,
 8. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 9. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,
 10. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,
 11. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych "Abraham i Sara",
 12. Stowarzyszenie UNICORN,
 13. Fundacja "Czyżyny".

 

Przewodniczący Komisji:

Urszula Smok - Hrehoruk

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

e-mail: fundacja@podarujzycie.org

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Paweł Wójtowicz

„MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl


 

 

Sekretarz Komisji:

Małgorzata Szmer

Podinspektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

e-mail: Malgorzata.Szmer@um.krakow.pl

 

 

Załączniki:

1. Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

2. Sprawozdanie z I spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

3. Sprawozdanie z II spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

4. Sprawozdanie z III spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

5. Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

6. Sprawozdanie z V spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

7. Sprawozdanie z VI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

8. Sprawozdanie z VII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

9. Sprawozdanie z VIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

10. Sprawozdania z IX spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

11. Sprawozdanie z X spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

12. Sprawozdanie z XI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

13. Sprawozdanie z XII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

14. Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2017 roku.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2016 roku.

 

 

Zaproszenie na obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje o zbliżającym się posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się się w dniu 6 lutego 2018 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, Sala Konferencyjna 102 o godz. 10.00.

 

 

 

Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania pn.: Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych w środowisku lokalnym)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania pn.: Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania: Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII

 


Zarządzenie Nr 1820/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.07.2017 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania: Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII

 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

 

Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

1. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w II kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert

 

2. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w III kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert

 

3. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w IV kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert.

 

 

 

ARCHIWUM


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.  

Zarządzenie Nr 1286/2014 z dnia 14.05.2014 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „ochrony i promocji zdrowia” oraz „ratownictwa i ochrony ludności – wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec” w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce”

WYNIKI KONKURSU OFERT 2013 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2012 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

Zarzadzenie Nr 840/2012 z dnia 28 marca 2012 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrpowia.

 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2011 r.