BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent ds. przygotowania inwestycji - 1 etat
(Nr ref. 03 - 11)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a)znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy Prawo budowlane,
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- KPA,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) zdolność analitycznego myślenia
d)umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu operacyjnego Windows XP,
pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, edytor grafiki),
e) umiejętność pracy w zespole,
f) odporność na stres,
g) komunikatywność,
h) zdyscyplinowanie,
i) terminowość,
j) wysoka kultura osobista.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania
test z wiedzy ogólnej lub test z wiedzy specjalistycznej .3. Zakres obowiązków
a) wstępna analiza warunków technicznych, terenowych oraz udział w ustaleniu zakresu przyszłych opracowań projektowych,
b) udział w przygotowaniu materiałów przetargowych,
c) udział w komisjach przetargowych, radach technicznych, naradach koordynacyjnych,
d) udział w dokonywaniu analiz, ocen, sprawdzeń dokumentacji projektowej oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad dokumentacji przez jednostkę projektową,
e) współdziałanie z jednostkami projektowymi,
f) współpraca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki, Wydziałem Skarbu Miasta, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Kształtowania Środowiska w zakresie pozyskiwania decyzji formalno-prawnych,
g) czuwanie nad jakością i terminowością wykonywanych prac.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1800,00 do 2500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 03 - 11" - w terminie do dnia 18.02.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 
7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Odwołanie naboru na stanowisko pracy Referent ds. przygotowania inwestycji (Nr ref. 03 – 11)