Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa

 

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:
 1. DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
 2. XML,
 3. PDF, XPS,
 4. CSV,
 5. XLS, XLSX, ODS,
 6. PPT, PPTX, ODP,
 7. GIF, TIF, TIFF, BMP, JPG, JPEG, PNG, SVG,
 8. GEOTIFF,
 9. WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV,
 10. DWG, DWF, DXF, DGN, JP2.
 • Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do formularza (dokumentu elektronicznego) wynosi 3,5 MB. Załączanie do formularza (dokumentu elektronicznego) większych plików, których rozmiar przekracza 3,5 MB, powinno następować przy użyciu repozytorium ePUAP: „Moje pliki”. Formularz może określać inny maksymalny rozmiar załączników dołącznych plików.
 • Jeśli formularz nie określa maksymalnego rozmiaru dołączanych plików to  maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami  możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczejej wynosi 3,5 MB. Załączanie do formularza (dokumentu elektronicznego) plików, których rozmiar przekracza 3,5 MB, powinno następować przy użyciu repozytorium ePUAP: „Moje pliki”.

 • Wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez Urząd Miasta Krakowa są opublikowane w Cenralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych*, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to:
 1. pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 2. płyta CD/CD-RW
 3. płyta DVD/DVD-RW.
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to:
 1. pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 2. płyta CD/CD-RW,
 3. płyta DVD/DVD-RW.

           * - nośnik danych dostarczany przez doręczającego

 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Powrót do strony głównej e-Urzędu

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-03-02 11:40:32
TOMASZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 08:33:07
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-08 08:39:24
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-01 11:15:10
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-07-03 10:50:03
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-12-01 09:49:49
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-11-24 08:55:27
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-11-24 08:52:37
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-11-03 07:41:18
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-06-17 09:41:10
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja