BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - 2 etaty
(Nr ref. 02 - 11)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe na kierunku : prawo lub prawo i administracja lub studenci 5-ego roku
o wskazanym profilu.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115);
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,
- Prawo o ruchu drogowym,
- orzecznictwo związane ze Strefami Płatnego Parkowania,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) odporność na stres,
g) komunikatywność,
h) zdolność analitycznego myślenia,
i) zdolność szybkiego uczenia się,
j) zdyscyplinowanie,
k) terminowość,
l) wysoka kultura osobista.
UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) prowadzenie korespondencji,
b) zapoznawanie się z bieżącymi wyrokami sądowymi dot. Stref Parkowania w Polsce,
c) stała współpraca z działem organizacyjnym i prawnym ZIKiT,
d) korespondencja z Wydziałami UMK,
e) przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów,
f) czuwanie nad realizacją umów zawartych przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania,
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie prowadzonych zagadnień.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: praca w równoważnym czasie pracy od poniedziałku do soboty,
b) godziny pracy: 7:30 - 18:30
b) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.300,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) zaświadczenie potwierdzające aktualny rok studiów,
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 02 - 11" - w terminie do dnia 28.01.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 7. Ilość etatów
2 etaty
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (Nr ref. 02 – 11)