BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji - 1 etat
(Nr ref. 20 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie : wyższe techniczne w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej, architektury,
c) Staż pracy: minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność
gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) minimum 10 letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,
b) uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowania i kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie dróg,
c) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy Prawo budowlane,
-ustawy o drogach publicznych,
-ustawy o gospodarce nieruchomościami,
-ustawy Prawo zamówień publicznych,
- KPA,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
d) znajomość :
- struktury UMK
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
e) umiejętność kierowania zespołem,
f) zdolności organizacyjne i interpersonalne,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) wysoka kultura osobista,
i) odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
uczciwość.

UWAGA: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
3. Zakres obowiązków
a) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie:
- przygotowania inwestycji i remontów,
- uzgadniania i opiniowania projektów, decyzji administracyjnych,
- prowadzenia gospodarki gruntami w pasie drogowym,
- prowadzenia dokumentacji i ewidencji infrastruktury drogowej.
b) nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego , w tym bieżąca analiza dokumentacji oraz kontrola w terenie prowadzonych robót.
c) sprawowanie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności i efektywności wydatkowania środków
na realizację powierzonych zadań.
d) koordynacja w zakresie planowania i realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kraków - w zakresie statutowej działalności ZIKiT.
e) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych.
f) udział w naradach roboczych i spotkaniach organizowanych przez jednostki UMK, Organy Dzielnic, Organizacje Społeczne itp.
g)zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
c) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 4.000,00 do 6.000,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 20 - 10" - w terminie do dnia 10.01.2011 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji 20-10