Obowiązujący plan TYNIEC - WSCHÓD Logo
 

UWAGA:

1) Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1237/13) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WSCHÓD" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej działkę nr 259/1 obręb 76 Podgórze w Krakowie. - Orzeczenie jest prawomocne od 7 marca 2014 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
2) Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1626/12) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WSCHÓD" stwierdził nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały - rysunku planu w zakresie obejmującym działki nr 249, 253, 254, 255. - Orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 czerwca 2013 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
3) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WSCHÓD" w części: § 13 ust. 3, pkt 6, § 14 ust. 3 pkt 7, § 15 ust. 3 pkt 3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. - Od dnia 10 grudnia 2010 r. uchwała nie podlega wykonaniu w części, w której stwierdzono nieważność.

 

Powierzchnia planu - 344,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 605, poz. 4788 z dnia 25 listopada 2010 r. - obowiązuje od dnia 25 grudnia 2010 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- zaktualizowany na dzień 7 marca 2014 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- uchwalony w dniu 3 listopada 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 605, poz. 4788 z dnia 25 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA) w Krakowie

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze występujące na przeważającej części obszaru objętego planem, plan ten będzie miał na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Pozostała część obszaru planu to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagajacej uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. W obszarze "Tyniec - Wschód" istnieją pewne rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym planu jest dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip