Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-5/2010 Kraków, 22.11.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wraz z remontem kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację wraz z remontem kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, została złożona jedna oferta przez: Zakład Usługowy DROGOP-1 Jerzy Gorzałczany ul. Kopernika 6A w Proszowicach, której cena brutto wynosi 242 600,21 zł.


Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający uznał ofertę za najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Usługowy DROGOP-1 Jerzy Gorzałczany ul. Kopernika 6A w Proszowicach. Oferta zawiera cenę, która nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w dniu 23.11.2010r. na podstawie art.94 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.