BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - 2 etaty
(Nr ref. 16 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe,
c) staż pracy:
przy wykształceniu średnim - co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku,
d) czynne prawo jazdy kat. „B",
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115),
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
b) znajomość :
- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,
c) minimum rok pracy przy parkomatach,
d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,
e) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność,
h) zdolność szybkiego uczenia się,
i) wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test
z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) bieżący nadzór nad działaniem systemu kontrolującego funkcjonowanie parkomatów i właściwe
reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu systemu,
b) prowadzenie ewidencji zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkomatów,
c) nadzór nad stanem zapełnienia kaset w parkomatach,
d) współpraca ze strażą miejską i policją w momencie ujawnionych włamań do parkomatów,
e) koordynacja działań firm dokonujących wymiany kaset w parkomatach oraz wykonujących prace serwisowe,
f) prowadzenie korespondencji związanej z funkcjonowaniem parkomatów ,
g) prowadzenie książki zmian,
h) udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania parkomatów,
i) sporządzanie meldunków i zestawień związanych z pracą parkomatów,
j) uczestniczenie w pracach i nadzorowanie prac realizowanych przez firmy zewnętrzne w zakresie wymiany kaset i konserwacji parkomatów,
k) kontrola firm zewnętrznych w zakresie realizowania zapisów zawartych z nimi umów.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: praca w równoważnym czasie pracy od poniedziałku do soboty,
b) godziny pracy: 7:30 - 18:30,
c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa
o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.300,00 zł brutto + premia
uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT .5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) - podpisany odręcznie,
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego
oraz numerem telefonu kontaktowego,
c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawienia w stosunku pracy,
e) prawo jazdy ( kserokopia),
f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 16 - 10" - w terminie do dnia 01.12.2010 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7. Ilość etatów
2 etaty
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - ref. 16 – 10