BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Ogłoszenia i komunikaty
DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KRAKOWIE z FILIĄ W ZAKOPANEM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY -1 etat


1. Wymagania formalne
Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
-wykształcenie ekonomiczne wyższe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
- wykształcenie średnie ekonomiczne, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

2. Wymagania dodatkowe
- preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
- znajomość programu płacowego QWANTFirmy QNT - Systemy Informatyczne
- biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,
- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
- znajomość rozliczeń z ZUS- program Płatnik.
- znajomość obsługi ZSZO ( Płace, BDO, Księgowość).
- umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym


3. Zakres obowiązków
- Prowadzenie rachunkowości placówki
- Prowadzenie gospodarki finansowej placówki.
- Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.
- Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
- Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.

4. Warunki pracy i płacy:
1. Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
2. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U.Nr50,poz.398) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie
3. Miejsce pracy: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie, ul. Grochowa 21


5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i CV
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy
4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z Póź. zmian.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
5. Oświadczenie o niekaralności (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie -tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem '" NABÓR - GŁÓWNY KSIĘGOWY" w terminie do 22 listopada 2010 r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.
Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor mgr Marta Jasińska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe - główna księgowa ()