Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-5/2010 Kraków, 26.10. 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na modernizację wraz z remontem kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
numer kierunkowy: 12
tel.: 266-03-64, faks: 266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska.adm@wp.pl
www.bip.krakow.pl/jednostkimiejskie

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wraz z remontem kompleksu łazienek (po 2 łazienki na I piętrze i parterze) oznaczonych w dokumentacji projektowej jako ŁAZIENKA NR 1 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.
Modernizacja wraz z remontem będzie obejmować roboty w zakresie:
wyburzeniowo - budowlanym,
instalacji sanitarnych, wentylacji, instalacji elektrycznych,
biały montaż.
Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp na teren budynku w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215210-2; 45300000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 17 grudnia 2010 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczął oraz zakończył w tym okresie) co najmniej jedne roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu łazienek o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł,
1)dysponuje osobami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V ogłoszenia.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1 do SIWZ),
2)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2 do SIWZ),
3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert (rozpoczętych oraz zakończonych w tym okresie), robót budowlanych, o których mowa w ogłoszeniu - wykaz powinien zawierać rodzaj robót, wartość robót, daty ich wykonania oraz miejsce wykonania (Załącznik 3 do ogłoszenia),
4)dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co najmniej jedne roboty budowlane zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 3, zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone,
2)wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w części III pkt 2 SIWZ, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem dla każdej osoby następujących informacji: imię i nazwisko, specjalność i zakres uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, posiadane uprawnienia (decyzja, numer), podstawa do dysponowania daną osobą, wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane (Załącznik 4 do ogłoszenia),
UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem" oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.
UWAGA 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wykazy, o których mowa w pkt 3 i 5 powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien złożyć każdy z Wykonawców.
UWAGA 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzę, doświadczenie, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy.
UWAGA 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.


VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 w Krakowie, w terminie do dnia 12 listopada 2010 r. godz. 10.00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, ul. Praska 25, w dniu 12 listopada 2010 r. godz. 10.30

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach opisanych we wzorze umowy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacji, której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający wyrazi na nią zgodę.
Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.bip.krakow.pl/jednostkimiejskie.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać
w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.10.2010 r.

Załączniki:

SIWZ

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wniosek o udz.zam.publ. nr ZP-5

Wykaz osób

Wykaz robót

Załącznik nr 1 (oferta)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

Dokumentacja projektowa