Czy dołączone dokumenty do wniosku o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów muszą być oryginalne?

 

 

Tak lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.