Informacja w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących kąpielisk informujemy, iż zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 44 poz. 253) organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć Prezydentowi Miasta Krakowa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.

Wniosek winien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora.
 2. Nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska.
 3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska.
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska.
 5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska.
 6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Do wniosku dołącza się:

 1. Pozwolenie wodnoprawne.
 2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
  a) aktualny profil wody w kąpielisku,
  b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
  c) sposób gospodarki odpadami,
  d) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
  e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

Wnioski należy składać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków os. Zgody 2.

Rada Miasta Krakowa określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Uzupełnienie informacji - 2017r.

Nie złożono wniosków o umieszczenie w wykazie kąpielisk na 2017r.
W związku z powyższym nie była przygotowywana uchwała obejmująca wykaz planowanych kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy kąpielisko nie zostanie umieszczone w wykazie kąpielisk zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy Prawo wodne może stanowić „miejsce wykorzystywane do kąpieli" - przez co rozumie się wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.

Zgodnie z art. 34 d ustawy Prawo wodne organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany oznakować miejsce wykorzystywane do kąpieli. Ponadto organizator wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób. Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli powinna odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.