Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-4/2010 Kraków, 31.08.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu ograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
tel: 12/266-03-64, faks: 12/266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska.adm@wp.pl
www.bip.krakow.pl/jednostkimiejskie/bipmiejskich jednostek

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Zakres modernizacji:
II etap budowy szybu windowego z wiatrołapem i portiernią - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz roboty brukarskie,
budowę nowych łazienek, pralnio-suszarni oraz dyżurki opiekunek,
wymianę instalacji elektrycznych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budowanych pomieszczeniach,
wykonanie wentylacji w budowanych pomieszczeniach,
wymianę drzwi wraz z montażem zamków w systemie jednego klucza,
przebudowę pokoi,
modernizację systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem klatki schodowej.

Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp na teren budynku w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215210-2; 45300000-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 17. grudnia 2010 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozpoczął oraz zakończył w tym okresie) co najmniej jedne roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości (brutto) co najmniej 500 000 zł - znaczenie 50%,
Uwaga:
1)budowa lub przebudowa budynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
2)budynek użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,

2)dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3)posiada roczny przychód netto ze sprzedaży z ostatniego roku obrotowego w wysokości co najmniej 400 000,00 zł - znaczenie 50%,
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiący (Załącznik 2.1 do ogłoszenia),
2)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2 do ogłoszenia),
3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozpoczętych oraz zakończonych w tym okresie) robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 części IV ogłoszenia - wykaz powinien zawierać rodzaj i przeznaczenie budynku, wartość robót, daty ich wykonania oraz miejsce wykonania (Załącznik 3 do ogłoszenia),
4)dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co najmniej jedne roboty budowlane zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 3, zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone,
5)wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa pkt 2 części IV ogłoszenia, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem dla każdej osoby następujących informacji: imię i nazwisko, specjalność i zakres uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, posiadane uprawnienia (decyzja, numer), podstawa do dysponowania daną osobą, wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane (Załącznik 4 do ogłoszenia),
6)rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, także opinie biegłego rewidenta o badanym rachunku zysków i strat; w przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, powinien złożyć inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy.
UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 i 6 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem" oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.
UWAGA 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 5 powinny być podpisane przez osoby podpisujące wniosek.
UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien złożyć każdy z Wykonawców.
UWAGA 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzę, doświadczenie, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy.
UWAGA 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

ad pkt 1 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 3 i 4 ogłoszenia złożonego przez wykonawcę - z wykazu, o którym mowa w pkt 3 powinno wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał co najmniej jedne roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości (brutto) co najmniej 500 000 zł, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 4 potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone - wykonawca, który udokumentuje (przez dołączenie referencji, listów referencyjnych lub dokumentów o podobnym charakterze) należyte wykonanie co najmniej 1 robót budowlanych wskazanych w części IV pkt 1 ogłoszenia otrzyma 50 pkt, za każdą kolejną robotę, o której mowa w części IV pkt 1, udokumentowaną że została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona, otrzyma dodatkowo 10 pkt, jednak łącznie z tytułu wykonanych wszystkich robót nie więcej niż 100 pkt.
ad pkt 3 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 6 ogłoszenia - ze złożonych przez wykonawcę rachunków zysków i strat albo w przypadku gdy wykonawca nie jest zobowiązany do ich sporządzenia innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy jest krótszy, to za ten okres - powinno wynikać, że przychód netto ze sprzedaży z ostatniego roku obrotowego jest co najmniej równy 400 000,00 zł, a jeżeli wykonawca prowadzi działalność przez okres krótszy niż rok, przychód netto ze sprzedaży jest co najmniej równy 400 000 zł - wykonawca, dla którego przychód netto ze sprzedaży będzie równy 400 000,00 zł otrzyma 50 pkt, wykonawca, dla którego przychód ze sprzedaży będzie najwyższy spośród wszystkich wykonawców (którzy złożyli wnioski i nie zostali wykluczeni z postępowania), otrzyma 100 pkt, a pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną w sposób liniowy (w granicach od 50 do 100 pkt), w zależności od wielkości przychodu.

W przypadku określenia przychodu netto ze sprzedaży w walucie innej niż waluta polska, przeliczenie na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia pozostałych warunków będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V ogłoszenia,

VII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do składania ofert: 5

VIII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %.

X. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wniosek, zawierający co najmniej:
nazwę i adres Wykonawcy,
oznaczenie przedmiotu zamówienia,
powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli wniosek będzie podpisany przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do wniosku pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania wniosku przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w części V ogłoszenia należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie". Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Praska 25, 30-329 Kraków, sekretariat (wejście od ul. Czarodziejskiej) w godz. 7.30 - 15.00, w terminie do dnia 9. września 2010 r. do godz. 10.00.

XI. Informacje uzupełniające
1.Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający do składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji wybiera formę pisemną.
2.Ogłoszenie zamieszczono w BZP nr 235579 - 2010 z dnia 31.08.2010 r.
3.Wykonawca może przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w oparciu o wzory załączników do ogłoszenia znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego www. bip.krakow.pl/jednostkimiejskie/bipjednostekmiejskich.
4.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie 1

2. Oświadczenie 2

3. Wniosek

4. Wykaz osób

5. Wykaz robót