W jakiej kolejności trzeba załatwić formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej?

 

 

1. Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Proces rejestracji jest szybki i prosty, a weryfikacja osoby składającej wniosek odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

  • osobiście albo
  • wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

2. Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem podatku VAT jego kolejnym krokiem jest złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym druku dotyczącego rejestracji w zakresie podatków od towarów i usług - VAT- R . Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Opłatę tę uiszcza się w kasie lub przelewem na konto UMK.

3.Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:


ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego