Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-3/2010 Kraków, 02.08.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, została złożona 1 oferta przez:
OTIS Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Śliczna 34, której cena brutto wynosi 298 316,00 zł.

Po dokonaniu badania i oceny Zamawiający uznał ofertę za najkorzystniejszą złożoną przez OTIS Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Śliczna 34.
Z uwagi na to, że została złożona jedna oferta, która zawiera cenę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający wybrał przedmiotową ofertę.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. nie wcześniej niż w dniu 9 sierpnia 2010 r.