Dokument archiwalny

Na indywidualny wniosek najemcy istnieje możliwość realizacji działania polegającego na obniżeniu stawek czynszowych najmu netto na czas remontu komunalnych lokali użytkowych, do poziomu kosztów eksploatacyjnych wyliczanych indywidualnie dla każdej nieruchomości. Wnioski najemców są rozpatrywane w oparciu o właściwe zapisy umowy o najem lokalu użytkowego oraz § 11 zarządzenia Nr 856/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Wynajmujący na wniosek Najemcy może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki czynszowej netto (tj. bez podatku VAT), w wysokości kosztów eksploatacyjnych, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Okres stosowania ulgi, o której mowa, może w takim przypadku zostać prolongowany w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, jeżeli istnieć będą stosowne ku temu przesłanki, a najemca wyrazi zainteresowanie taką formą rekompensaty usuwania skutków zalania w wyniku powodzi. W sytuacji, gdy poniesione przez najemcę straty i zakres zniszczeń uniemożliwia ich usunięcie na podanych wyżej warunkach, istnieje możliwość zwolnienia najemcy z obowiązku regulowania czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, do czasu przywrócenia możliwości korzystania z lokalu użytkowego i realizowania w nim działalności zgodnie z treścią wiążącego strony stosunku najmu. W tym przypadku sprawa wymaga decyzji Prezydenta Miasta Krakowa podjętej w formie stosownego zarządzenia.

 

Ponadto Zarząd Budynków Komunalnych może umieścić w planie remontów jednostki zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w zalanym lokalu użytkowym, których wykonanie w tym przypadku może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Kraków.


Równocześnie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 53 poz. 311 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

W oparciu o Uchwałę nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych umorzenie wierzytelności w całości lub części jest możliwe, jeżeli okoliczności ustalone w toku postępowania wyjaśniającego wykażą, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek po spłacie należności głównej. Na wniosek dłużnika jednorazowo można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na 24 raty.