BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg- 1 etat
(Nr ref. 09 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie techniczne -budownictwo - specjalność: drogi i mosty, ewentualnie studenci 5-go roku o profilu drogowym.
Preferowane wyższe techniczne - specjalność drogowa, mostowa.
c) Staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - co najmniej 4 lata.
- przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
- KPA,
b) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
c) Prawo jazdy - kat. B.
d) Komunikatywność.
e) Dyspozycyjność.
f) Dobre umiejętności organizacyjne.
g) Wysoka kultura osobista.
h) Sumienność.
i) Dokładność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Wykonywanie nadzoru nad eksploatacją dróg, w tym nad ich budową, modernizacją i remontem oraz prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót drogowych.
b) Udział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych.
c) Pełnienie nadzoru inspektora technicznego nad prowadzonymi robotami drogowymi w szczególności kontrola: prawidłowości technologii robót, jakości zastosowanych materiałów, zgodności z normami technicznymi i sztuką budowlaną, postęp robót, zgodności realizacji z przepisami bhp, warunkami umowy i zlecenia.
d) Wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów, opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich w zakresie powierzonych zadań.
e) Udział w odbiorach końcowych inwestycji drogowych realizowanych przez ZIKiT lub innych inwestorów na drogach będących w zarządzie ZIKiT.
f) Udział w komisjach, naradach i wizjach w terenie związanych z realizacją robót drogowych.
g) Przygotowanie materiałów i informacji w zakresie przekazywania informacji o drogach publicznych.
h) Prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań.
i) Weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących powierzonego zakresu czynności.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.400,00 do 2.800,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 09 - 10" - w terminie do dnia 20.05.2010r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia testów, rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg 09-10