BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Utrzymania Dróg- 1 etat
(Nr ref. 07 - 10)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie techniczne -budownictwo - specjalność: drogi i mosty,
preferowane wyższe techniczne - specjalność drogowa, mostowa
c) Staż pracy:
- przy wykształceniu wyższym - co najmniej 4 lata.
- przy wykształceniu średnim - co najmniej 6 lat.
d) Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności drogowej, mostowej
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
- KPA,
b) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
c) Prawo jazdy - kat. B.
d) Komunikatywność.
e) Dyspozycyjność.
f) Dobre umiejętności organizacyjne.
g) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Wykonywanie nadzoru nad eksploatacją dróg, w tym nad ich budową, modernizacją i remontem oraz prowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót drogowych.
b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami drogowymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej i umowami oraz nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadań wraz z analizą dokumentacji i kontrolą w terenie prowadzonych robót.

c) Kontrola stanu technicznego dróg będących w zarządzie ZIKiT.
d) Prowadzenie spraw dotyczących organizowania i kierowania interwencyjnymi robotami przy bieżącym utrzymaniu dróg.
e) Współpraca w przygotowywaniu materiałów do planów remontów a także planów mających na celu porządkowanie i rozwój sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
f) Wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów, opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich zakresie powierzonych zadań.
g) Wnioskowanie ekspertyz i przeprowadzania badań z zakresu oceny stanu technicznego pasa drogowego i jego poszczególnych elementów.
h) Współpraca w opracowywaniu specyfikacji technicznych oraz warunków umownych celem udzielenia zamówień na realizację robót z zakresu bieżącego utrzymania, remontu i ochrony dróg oraz nadzór nad realizacją zawartych umów.
i) Prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań.
j) Weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących powierzonego zakresu czynności.
4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.600,00 do 3.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Dokument poświadczający uprawnienia budowlane (kserokopia).
g) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
h) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
i) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 07 - 10" - w terminie do dnia 26.04.2010r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI:
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru na Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Utrzymania Dróg 07-10