URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

--------------------------------------------------------------------------------
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (powiatowej lub gminnej)

--------------------------------------------------------------------------------
Przydatne druki i formularze:
Tabelaryczny wykaz działek
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

--------------------------------------------------------------------------------


Opis działania:

Inwestor, tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, wykonując obowiązki w imieniu zarządcy drogi, występuje do Wydziału Architektury i Urbanistyki z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (powiatowej lub gminnej), o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227). Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1


Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

 • kopię mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - kopię mapy katastralnej oraz kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali co najmniej 1:5 000, przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (granice terenu inwestycji) oraz istniejącego uzbrojenia terenu;
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz rozwiązania komunikacyjne wraz z pozytywną opinią Biura Infrastruktury Miasta dotyczącą analizy oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań, wydaną w oparciu o art. 11b ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1;
  mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w ośmiu egzemplarzach;
 • określenie klasy i kategorii drogi projektowanej i dróg powiązanych;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 • opinie:
  • Zarządu Województwa Małopolskiego,
   Uwaga: Niewydanie opinii, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. W takim wypadku należy dołączyć wniosek o wydanie opinii wraz z oświadczeniem, że w w/w terminie właściwy organ nie wydał opinii.
  • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie - w odniesieniu do terenów górniczych,
  • dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  • dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub/i Miejskiego Konserwatora Zabytków (wg właściwości) - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
  • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;


Uwagi:
Niewydanie opinii, o których mowa powyżej, przez właściwy organ w terminie 30 dni, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. W takim wypadku należy dołączyć wniosek o wydanie opinii wraz z oświadczeniem, że w w/w terminie właściwy organ nie wydał opinii.

Opinie, o których mowa powyżej zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne - w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane;
 • wskazanie terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń w sytuacji, gdy decyzja ma określać termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń (lub gdy decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności) - wraz z opinią Wydziału Mieszkalnictwa, jako zapewniającego zamienne lokale mieszkalne, akceptującą termin1 opróżnienia lokali oraz wskazanie lokali;
 • uzasadnienie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności2;
  wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien zawierać także wypisy z ewidencji gruntów i budynków (dla ustalenia adresu zamieszkania właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oraz dla ustalenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy);
 • tabelaryczny wykaz działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz położonych poza liniami rozgraniczającymi objętych obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (przebudowy drogi innej kategorii) według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien ponadto zawierać:

 • wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; wówczas inwestor winien przedłożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu (zwłaszcza w przypadku starania się o dofinansowanie ze środków unijnych lub jeśli we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
  Uwaga: Inwestycja objęta wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winna być zgodna z inwestycją objętą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).
 • określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
 • określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych;
  dokumentację geodezyjną w przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. operat regulacji stanu prawnego, wykazy zmian gruntowych), w tym zawierającą informację o ograniczonych prawach rzeczowych i stosunkach obligacyjnych na nieruchomościach objętych wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
 • określenie sposobu, zakresu i czasu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (poza pasami drogowymi), co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (w zakresie zmiany parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego bez zmiany charakterystycznych parametrów jak powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość) i przebudowy dróg innych kategorii (w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego).

Inwestor, tj. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, przekazuje do Wydziału Skarbu Miasta kopię złożonego do Wydziału Architektury i Urbanistyki wniosku - w dniu jego złożenia.
Wydział Architektury i Urbanistyki przesyła do Wydziału Skarbu Miasta zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ze względu na ograniczenia obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z art. 11d ust. 9 ustawy, o której mowa w pkt. 1 procedury.
W myśl art. 11a ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1, Wydział Architektury i Urbanistyki wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 11a ust. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

--------------------------------------------------------------------------------
Adresaci:

Wydział Architektury i Urbanistyki
Wydział Geodezji
Wydział Mieszkalnictwa
Wydział Skarbu Miasta
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

--------------------------------------------------------------------------------
Termin/częstotliwość

Na bieżąco (według potrzeb)

--------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty regulujące działanie

W zakresie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

--------------------------------------------------------------------------------
Kontakt:

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

1. Referat Postępowań Administracyjnych Północ- Zachód - AU-01-1
Kierownik Referatu: Barbara Talkowska, Telefon: 12-616-8084

2. Referat Postępowań Administracyjnych Południe- Wschód - AU-01-2
Kierownika Referatu:Anna Kądziołka-Czupryńska, Telefon: 12-616-8024

3. Referat Postępowań Administracyjnych Północ-Wschód - AU-01-3
Kierownika Referatu: Krzysztof Płaziński, Telefon: 12-616-8154

4. Referat Postępowań Administracyjnych Południe-Zachód - AU-01-5

Kierownika Referatu: Marta Foryś, Telefon: 12-616-8169

--------------------------------------------------------------------------------
Uwagi

Jeżeli w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej termin ten ma być określony. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku gdy decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego. Jeżeli faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego.
Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.