PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE OFICERSKIE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

 

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 71,1 ha,
Jednostka ewidencyjna Śródmieście,
Dzielnica II.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 5 grudnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXII/888/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE OFICERSKIE".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r., poz. 7281 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 14 stycznia 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJA:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu ochronę dotychczasowego charakteru tego obszaru Miasta, a jednocześnie jego ochronę przed nowymi inwestycjami wypaczającymi ten charakter i uszczuplającymi istniejące tereny zielone, funkcjonujące bądź jako zieleń wewnątrzblokowa, bądź też jako obudowa rzeki Białuchy. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wartościowym układzie urbanistycznym.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych