BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR
ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 1 etat


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy
Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych,
b) znajomość regulacji prawnych w zakresie cmentarnictwa,
c) umiejętność logicznej analizy treści dokumentów,
d) znajomość zasad prowadzenia korespondencji,
e) umiejętność obsługi stron,
f) samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) znajomość obsługi komputera.
W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru ( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków
a) Zakładanie teczek akt grobu oraz ich bieżące kompletowanie.
b) Prowadzenie ewidencji akt grobów.
c) Udostępnianie i wypożyczanie akt grobu na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
d) Przechowywanie przyjętych akt grobu w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie.
e) Porządkowanie akt (w razie potrzeby), znajdujących się w archiwum rejonu.
f) Wysyłanie zawiadomień o nieopłaconych grobach, dodatkowo zajętym i nieopłaconym gruncie, sporządzanie stosownych rozliczeń.
g) Prowadzenie korespondencji w zakresie działania danego stanowiska.
h) Monitorowanie zadań bieżących i terminowych, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje.
i) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych - Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - min. 2000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK.


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy, ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) list motywacyjny,
c) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kserokopia),
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
( Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Inspektor"


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Inspektor"
Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2010 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK(www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)