ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Krakowa jest organem właściwym w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wypłaty.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Krakowa zajmuje się Wydział Spraw Społecznych UMK, w skład którego wchodzi m. in. Referat ds. Zasiłków Rodzinnych oraz Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Urząd Miasta Krakowa wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny - procedura SO-20 oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. świadczenie pielęgnacyjne - procedura SO-19

3. zasiłek pielęgnacyjny - procedura SO-18

4. specjalny zasiłek opiekuńczy - procedura SO-8

5. zasiłek dla opiekuna - procedura SO-13

6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (USTAWOWA) dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r. - procedura SO-26

7. jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA) - procedura SO-21

8. świadczenie rodzicielskie - procedura SO-1KOMUNIKATY:

 

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w placówkach banku PKO BP w okresie od stycznia do października 2017.

 

 

Rachunki rodzinne wolne od zajęć komorniczych:

 

Wydział Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze Program 500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przekazywane wyłącznie na rachunki bankowe.

 

Od dnia 19 sierpnia 2016 r. w bankach można zakładać rachunki rodzinne wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji oraz zajęć komorniczych, na które będą przekazywane świadczenia niepodlegające egzekucji takie jak: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Rachunek rodzinny może być prowadzony tylko dla jednej osoby fizycznej.

 

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z ww. świadczeń niepodlegających egzekucji.

 

Po założeniu bankowego rachunku rodzinnego należy niezwłocznie powiadomić Wydział Spraw Społecznych wypłacający świadczenia.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1177).

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY :  

 

 

W siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,

• os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30,

• ul. Wielicka 28 A w godz. 7.40 - 15.30 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Spraw Społecznych www.sprawyspoleczne.krakow.pl  zakładce świadczenia.

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OKREŚLA -  TABELA RODZAJU I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wynosi:

- 674 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 764 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

 

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Spraw Społecznych: www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce Świadczenia

 Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych , a także pobrać i złożyć wnioski w następujących punktach:

- ul.Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 18.00, tel. 12 616-50-00,

- os. Zgody 2,  p. 117, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30, tel. 12 616-87-29, 12 616-87-98

- ul. Wielicka 28a, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30 (w okresie od 1 września do 31 października)