BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Starszy specjalista ds. księgowości Projektów
(Nr ref. 04 - 10)

 


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
c) Staż pracy minimum 4 lata.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a)Umiejętność księgowania w ramach projektów UE.
b) Rozliczanie dotacji UE.
c) Wiedza z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE.
d) Znajomość zagadnień o finansach publicznych.
e) Znajomość ustawy o rachunkowości.
f) Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
g) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
h) Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, lojalność.
i) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) Realizacja budżetu Jednostki Realizującej Projekt.
b) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
c) Sporządzanie okresowych sprawozdań.
d) Weryfikacja faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przygotowywanie faktur do płatności.
e) Rejestracja wpływających faktur i rachunków.
f) Weryfikacja poprawności faktur wystawianych przez wykonawców.
g) Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym oraz wtórnie pod względem merytorycznym z uwzględnieniem zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce państwowej.
h) Sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynności finansowej Projektu.
i) Prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji.
j) Współpraca w sporządzaniu wniosków o płatność.
k) Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu, sporządzanie kserokopii wyciągów bankowych i ich przechowywanie.
l) Monitorowanie akceptacji dokumentów zatwierdzonych przez CUPT.
m) Przygotowanie i wysyłanie dokumentacji wymaganej przez CUPT i niezbędnej do weryfikacji kosztów kwalifikowanych.
n) Współudział w opracowaniu planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektami.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.300,00 zł do 3.500,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
UWAGI: Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.6. Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 04 - 10" - w terminie do dnia 19.02.2010r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
UWAGI: Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Starszy specjalista ds. księgowości Projektów 04-10