BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Starszy specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo - Księgowym
(Nr ref. 03 - 10)

 

1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie: wyższe - preferowane ekonomiczne, techniczne.
c) Staż pracy minimum 4 lata, w tym co najmniej 1 rok pracy przy prowadzeniu księgowości i rozliczania projektów realizowanych w ramach EFS.
Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

a)Umiejętność księgowania w ramach projektów UE.
b) Rozliczanie dotacji UE.
c) Wiedza z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE.
d) Znajomość zagadnień o finansach publicznych.
e) Znajomość ustawy o rachunkowości.
f) Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
g) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
h) Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, lojalność.
i) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków

a) Obsługa finansowo - księgowa dla jednostkowych projektów i programów realizowanych przez Gminę Miejską Kraków finansowanych lub współfinansowanych z Funduszy UE oraz innych zagranicznych Mechanizmów Finansowych, zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi, w tym w szczególności:
- rejestracja i weryfikacja formalno-rachunkowa faktur pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania w zakresie zgodności z planem rzeczowo-finansowym projektu,
- uruchamianie środków finansowych w celu dokonania płatności,
- przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej do zatwierdzeń do wypłaty,
- przygotowanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
- sporządzanie zestawień obrotów i sald, bilansu i sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z wymogami funduszy pomocowych.
b) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie dwuwalutowym (w walucie polskiej i w EURO) w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz według źródeł finansowania projektów i programów w szczególności określonej wymogami Unii Europejskiej.
c) Ewidencjonowanie i rozliczanie otrzymanych środków pomocowych od dysponentów.
d) Regulowanie płatności wg zapisów kontraktowych i dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych.
e) Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych z uwzględnieniem obowiązującego planu kont.
f) Uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizacje projektów.4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.300,00 zł do 3.500,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Uwaga: Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 03 - 10" - w terminie do dnia 08.02.2010r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01
Uwaga: Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Dyrektor Z-ca dyrektora Andrzej Olewicz.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Starszy specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo – Księgowym. 03-10