Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-1/2010 Kraków, 15.01.2010r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na dostawę artykułów żywnościowych

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
numer kierunkowy: 12
tel.: 266-03-64, faks: 266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska.adm@wp.pl
www.bip.krakow.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6, 03222300-6, 15811000-6, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6,15100000-9, 15500000-3.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce.
Część II będzie obejmować wyroby piekarskie.
Część III będzie obejmować mrożone artykuły spożywcze.
Część IV będzie obejmować jaja kurze świeże.
Część V będzie obejmować artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.
Część VI będzie obejmować mięso świeże, wędliny i drób.
Część VII będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od dnia 1. marca 2010 r. do
30. kwietnia 2011 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1)spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
2)nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków, o których mowa, będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń - z oświadczeń jednoznacznie powinno wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2)
2)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),

UWAGA 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
UWAGA 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, powinien być złożony przez każdego z Wykonawców.

VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 30-329 Kraków (wejście i wjazd od ul. Czarodziejskiej), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie do dnia 3.02.2010 r. godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-329 Kraków pok. narad - wejście od ul. Czarodziejskiej, w dniu 3.02.2010 r. godz. 10.30.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.bip.krakow.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w dziale administracyjno-gospodarczym i obsługi technicznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

 

.................................................

 SIWZ

ZAł.1

Zał.2

Zał.3 

Zał.4