BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. eksploatacji floty w Dziale Administracji
(Nr ref. 63 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie lub wyższe.
c) Staż pracy przy wykształceniu średnim - minimum 5 lat, w tym co najmniej pół roku pracy w jednostce budżetowej i doświadczenie w prowadzeniu, nadzorze oraz kontroli floty o składzie nie mniejszym niż 40 pojazdów.
Staż pracy przy wykształceniu wyższym - minimum 4 lata, w tym co najmniej pół roku pracy w jednostce budżetowej i doświadczenie w prowadzeniu, nadzorze oraz kontroli floty o składzie nie mniejszym niż 40 pojazdów.
d) Prawo jazdy - kat. B.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy o ruchu drogowym,
- KPA,
- Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
b) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office, Internet.
c) Umiejętność zarządzania czasem.
d) Umiejętność rozwiązywania problemów.
e) Zdyscyplinowanie i terminowość.
f) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Zakres obowiązków
a) Kontrola nad całokształtem gospodarki środkami transportowymi, w tym:
- prawidłowe wykorzystywanie środków,
- rozliczanie norm paliwa,
- kontrola dokumentacji pojazdów.
b) Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji i obsługi pojazdów.
c) Sporządzanie comiesięcznej, szczegółowej analizy wykorzystania floty (analiza kosztów, paliwa, czasu, norm).
d) Efektywne i rzetelne wykorzystywanie środków na realizację powierzonych zadań w zakresie zarządzania flotą.
e) Monitoring floty.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.100,00 do 2.600,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Prawo jazdy (kserokopia).
f) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
g) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
h) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
i) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 63 - 09" - w terminie do dnia 27.11.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru na Specjalista ds. eksploatacji floty w Dziale Administracji.63-09