BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Sekcji Rozkopów i Wjazdów
(Nr ref. 61 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie o profilu drogowym lub wyższe techniczne.
c) Staż pracy przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata.
Staż pracy przy wykształceniu średnim - co najmniej 4 lata.
d) Prawo jazdy - kat. B.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
- Ustawy o ruchu drogowym;
- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;
- Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.
b) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
c) Umiejętność pracy w zespole;
d) Komunikatywność;
e) Zdolność szybkiego uczenia się;
f) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Przyjmowanie wniosków w sprawie zajęcia pasów drogowych.
b) Przyjmowanie wniosków w sprawie zezwoleń na wjazd samochodów ponadnormatywnych.
c) Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującymi procedurami ZIKiT.
d) Przygotowywanie projektów decyzji oraz umów cywilno-prawnych.
e) Przygotowywanie zezwoleń na wjazdy samochodów na podstawie wymaganych dokumentów.
f) Prowadzenie z udziałem strony komisyjnych przeglądów stanu technicznego pasów drogowych przed ich zajęciem oraz przeglądów odbiorczych.
g) Przygotowywanie projektów decyzji karnych i not księgowych.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.920,00 do 2.700,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Prawo jazdy (kserokopia).
f) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
g) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
h) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
i) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 61 - 09" - w terminie do dnia 05.11.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Inspektor w Sekcji Rozkopów i Wjazdów 61-09