BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. budżetowania w Dziale Administracji 59-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie ekonomiczne w dziedzinie administracji (ukończone zdanym egzaminem dojrzałości).
Preferowane - wykształcenie wyższe.
c) Staż pracy:
- minimum 4 lata przy wykształceniu średnim, w tym co najmniej 1 rok w komórkach ekonomicznych lub administracji z doświadczeniem w zakresie planowania i dysponowania środkami pieniężnymi,
- minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, w tym co najmniej 1 rok w komórkach ekonomicznych lub administracji z doświadczeniem w zakresie planowania i dysponowania środkami pieniężnymi.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- KPA,
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
b) Prawo jazdy - kat. B.
c) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office, Internet.
d) Umiejętność pracy w zespole.
e) Komunikatywność.
f) Rzetelność, dokładność, terminowość.
g) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Przygotowywanie projektów rocznych potrzeb finansowych i rzeczowych działu w zakresie obsługi administracyjno-technicznej jednostki.
b) Czuwanie i kontrola wykonania budżetu w zakresie obsługi administracyjno-technicznej jednostki.
c) Uzgadnianie wydatków z pionem księgowości.
d) Planowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki.
e) Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonania budżetu utrzymaniowego Zarządu.
f) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zarządu.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.950,00 do 2.400,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Prawo jazdy (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 59 - 09" - w terminie do dnia 26.10.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Inspektor ds. budżetowania w Dziale Administracji 59-09