Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

Od dnia 22 lipca 2016 r. w części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 98,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaRysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Pozostała część obszaru jest zainwestowana zespołami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wymaga uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. Obszar planu obejmuje także teren wnioskowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych dla zlokalizowania nowego cmentarza przy ul. Podgórki Tynieckie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia także perspektywy rozwojowe Centrum Technicznego Delphi. Pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie obszarów mieszkalnych, przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów peryferyjnych i ich powiązania z układem komunikacyjnym miasta, systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.


UCHWAŁA NR LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432, poz. 3152 z dnia 23 lipca 2009 r. - obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2009 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 lipca 2016 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 1 lipca 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)

plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip


Strona źródłowa BIP z uchwałą w sprawie uchwalenia planu

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 432, poz. 3152 z dnia 23 lipca 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących