OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE".

 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. Pozostała część obszaru jest zainwestowana zespołami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wymaga uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. Obszar planu obejmuje także teren wnioskowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych dla zlokalizowania nowego cmentarza przy ul. Podgórki Tynieckie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia także perspektywy rozwojowe Centrum Technicznego Delphi. Pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie obszarów mieszkalnych, przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów peryferyjnych i ich powiązania z układem komunikacyjnym miasta, systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.


Powierzchnia planu - 98,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.

Plan obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2009 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 432, poz. 3152 z dnia 23 lipca 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 10 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 9 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność *)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


strona bipProjekt planu, Projekt ustaleń, zarządzenia z Rozpatrzeniami Wniosków i Uwag, stenogramy z Dyskusji publicznej i sesji RMK dot. planu, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko


strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących