BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Płac
(Nr ref. 55 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie lub wyższe.
c) Staż pracy:
- minimum 4 lata przy wykształceniu średnim (w tym co najmniej 3 lata przy naliczaniu wynagrodzeń),
- minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym (w tym co najmniej rok przy naliczaniu wynagrodzeń) .
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- przepisów z zakresu finansów publicznych;
- przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
- Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398);
- przepisów Kodeksu Pracy;
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.);
- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej.
b)Obsługa komputera w zakresie:
- programu Płatnik;
- programu Kadry-Płace;
- biegłej znajomości programów z pakietu MS Office.
c) Umiejętność pracy w zespole.
d) Samodzielność.
e) Odpowiedzialność.
f) Lojalność.
g) Dokładność i sumienność.
h) Operatywność oraz odporność na stres.
i) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS.
b) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
c) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.
d) Sporządzanie informacji o dochodach pit-11, PIT-40.
e) Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
f) Planowanie i rozliczanie funduszu płac.3. Zakres obowiązków
a) Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS.
b) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
c) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.
d) Sporządzanie informacji o dochodach pit-11, PIT-40.
e) Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
f) Planowanie i rozliczanie funduszu płac.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.950,00 do 2.200,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 55 - 09" - w terminie do dnia 28.08.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Płac. 55-09