BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Geodezji
(Nr ref. 50 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie geodezji.
c) Staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - co najmniej 2 lata.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- przepisów w zakresie prawo geodezyjne i kartograficzne,
- KPA,
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawy o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
b) Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
c) Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
d) Zdolność analitycznego myślenia.
e) Samodzielność.
f) Dokładność.
g) Odpowiedzialność.
h) Umiejętność pracy w zespole.
i) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
j) Wysoka kultura osobista.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Pozyskiwanie danych z zasobów geodezyjnych.
b) Aktualizacja bazy danych.
c) Obsługa wewnętrznego systemu komputerowego w zakresie niezbędnym do wypełniania powierzonych zadań.
d) Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie udzielania odpowiedzi i wyjaśnień zainteresowanym stronom.
e) Prowadzenie korespondencji z wydziałami merytorycznymi UMK oraz innymi miejskimi jednostkami w zakresie opiniowania lub uzyskania opinii.
f) Udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze przedstawiciela ZIKiT.
g) Dokonywanie wizji w terenie w celu aktualizacji oraz weryfikacji danych dotyczących nieruchomości będących w zarządzie ZIKiT.
h) Wydawanie zgody na wejście w teren działek będących w zarządzie ZIKiT.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 2.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 50 - 09" - w terminie do dnia 31.07.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na Podinspektor w Dziale Geodezji 50-09