BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy - 2 etaty 47-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe lub średnie - preferowane ekonomiczne
c) Staż pracy przy wykształceniu wyższym - co najmniej 2 lata.
Staż pracy przy wykształceniu średnim - co najmniej 4 lata.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) minimum 1 rok pracy związanej z wdrażaniem przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE i innych Mechanizmów Finansowych
b) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. Ustawa o pracownikach samorządowych.
- ustawy z dnia 06 grudnia 2006r. o prowadzeniu polityki rozwoju.
c) wiedza merytoryczna dotycząca przygotowywania i wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE i innych Mechanizmów Finansowych
d) wiedza na temat dostępnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013
e) wiedza na temat Projektów Gminy Miejskiej Kraków współfinansowanych w ramach z Funduszy UE i innych Mechanizmów Finansowych
f) znajomość języka angielskiego
g) zdolność analitycznego myślenia,
h) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu,
i) dyspozycyjność,
j) wysoka kultura osobista.
k) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Udział w opracowaniu listy propozycji Projektów Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych Funduszy Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych Mechanizmów Finansowych.
b) Udział w procedurze przygotowania Projektów ZIKiT w celu pozyskania współfinansowania z Funduszy Unii Europejskiej i innych zagranicznych Mechanizmów Finansowych w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne, „metodologię UE" oraz inne przepisy prawa w tym:
 zapewnienie prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz innych dokumentów związanych z ww. Projektami,
 monitoring zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. Projektów w budżecie Miasta Krakowa,
 współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi we Wdrażaniu i Wdrażającymi dostępne Programy Operacyjne, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, komórkami wewnętrznymi ZIKiT i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania ww. Projektów,
 sporządzanie niezbędnych sprawozdań dot. procesu przygotowania ww. Projektów,
 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w trakcie kolejnych etapów oceny konkursowej (uzupełnień, poprawek itp.) dot. ww. Projektów,
 wykonywanie innych niezbędnych czynności, które zapewnią prawidłowy przebieg procedury aplikacyjnej dot. ww. Projektów.
c) Udział w procesie realizacji Projektów ZIKiT, głównie w zakresie monitoringu, sprawozdawczości rozliczania rzeczowo - finansowego, które otrzymały współfinansowanie Funduszy UE i innych zagranicznych Mechanizmów Finansowych w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013, „metodologię UE" oraz inne przepisy prawa w tym:
 współpraca w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania rzeczowo - finansowego ww. Projektów między innymi: umów o dofinansowanie, wniosków o płatność, sprawozdań technicznych i finansowych itp.,
 współdziałanie ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie ww. Projektów jak również z Liderami Projektów w ZIKiT, Pełnomocnikami ds. Projektów w ZIKiT, itp.,
 udział w spotkaniach i naradach roboczych dot. ww. Projektów,
 prowadzenie monitoringu technicznego procesu wdrażania ww. Projektów,
 współpraca przy wykonywaniu wymaganych audytów, kontroli dla ww. Projektów,
 przygotowywanie informacji w zakresie ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie realizacji ww. Projektów,
 zapewnienie medialnej prezentacji i wszechstronnej promocji ww. Projektów
 udział w projektowaniu budżetu ww. Projektów4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.920,00 do 3.200,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 47 - 09" - w terminie do dnia 06.07.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
2 etaty
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Inspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy 47-09