BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 2 etaty


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem, prowadzeniem i realizacją inwestycji i remontów,

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym i warunkach zabudowy, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Ustawa o finansach publicznych oraz umiejętność ich praktycznego stosowania,
b) umiejętność sporządzania prostych kosztorysów budowlanych i ich sprawdzania,
c) posiadanie uprawnień budowlanych,
d) zdolność analitycznego myślenia,
e) samodzielność, inicjatywa,
f) komunikatywność i umiejętność egzekwowania poleceń,
g) dyspozycyjność,
h) znajomość obsługi komputera.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną . Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru ( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków
a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i przygotowaniem procesu inwestycji i remontów ZCK,
b) prowadzenie zagadnień dotyczących uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę i innych decyzji i zezwoleń wymaganych przepisami,
c) weryfikacja dokumentacji budowlanej, w tym projektowej i kosztorysowej, przed ogłoszeniem zamówienia publicznego - sprawdzanie jej kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wymogami inwestora,
d) sporządzanie dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, jak opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne,
e) sprawowanie nadzoru zgodności realizacji inwestycji czy remontu z projektem, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
f) monitorowanie realizacji inwestycji czy remontu w zakresie rzeczowym i finansowym,
g) dokonywanie odbiorów przejściowych i końcowych realizowanych zadań,
h) dokonywanie rozliczeń przejściowych i końcowych realizowanych zadań,
i) sporządzanie obowiązujących dokumentów i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w Gminie zarządzeniami i przepisami,
j) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, w zakresie objętym właściwością Działu,
k) sporządzanie prostych kosztorysów inwestorskich,
l) realizowanie celów i kierunków działania ZCK zgodnie z normą ISO 9001:2000.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych - Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - min. 2000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK.


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy, ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kserokopia),
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy, zaświadczeń),
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
( Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Inspektor - 2 etaty"
Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2009 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK(www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.


7. Ilość etatów
2


Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (2)