BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego - 0,5 etatu 38-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o profilu drogowym.
c) Staż pracy: minimum 5 lat.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi funkcjonowania komunikacji zbiorowej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
b) Doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania dróg.
c) Staż pracy w jednostkach związanych z organizacją komunikacji zbiorowej.
d) Praktyczna znajomość sieci komunikacji zbiorowej w Krakowie i aglomeracji oraz organizacji komunikacji zbiorowej.
e) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów związanych z planowaniem i organizacją transportu publicznego.
f) Biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
g) Komunikatywność.
h) Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Przygotowywanie propozycji dotyczących organizacji miejsc i warunków postoju lub zatrzymywania się pojazdów komunikacji zbiorowej.
b) Określanie w zakresie transportu zbiorowego osób wymagań do decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji instytucji celu publicznego oraz przyłączaniu inwestycji nie drogowych do układu komunikacyjnego.
c) Opiniowanie koncepcji i projektów drogowych oraz projektów organizacji ruchu w zakresie komunikacji zbiorowej.

4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.200,00 do 1.500,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT)
b)CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 38 - 09" - w terminie do dnia 01.06.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
0,5 etatu
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Starszy specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego 38-09