BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji 40-09


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne, preferowane budownictwo lądowe o specjalności drogowej.
c) Staż pracy:
- minimum 4 lata pracy przy wykształceniu wyższym.
- minimum 5 lat pracy przy wykształceniu średnim.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów: KPA, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z nowelizacją z dnia 25.07.2009r. oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
b) Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
c) Znajomość obsługi programów pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, edytor grafiki).
d) Zdolność analitycznego myślenia.
e) Umiejętność pracy w zespole.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Analiza warunków technicznych, terenowych oraz ustalenie zakresu przyszłych opracowań projektowych.
b) Przygotowywanie materiałów przetargowych.
c) Udział w komisjach przetargowych, radach technicznych, naradach koordynacyjnych.
d) Dokonywanie analiz, ocen, sprawdzeń dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych zmian oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad dokumentacji przez jednostkę projektową.
e) Współdziałanie z jednostkami projektowymi.
f) Rozpatrywanie odwołań instytucji , osób prawnych oraz osób fizycznych w zakresie przygotowania do realizacji wskazanych zadań inwestycyjnych.
g) Współpraca z Wydziałem Architektury i Urbanistyki UMK, Wydziałem Skarbu Miasta w zakresie pozyskiwania decyzji formalno-prawnych.
h) Czuwanie nad jakością i terminowością wykonywanych prac.
i) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do realizacji zadań inwestycyjnych.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.300,00 do 2.800,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 40 - 09" - w terminie do dnia 25.05.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji. 40-09