Archiwum BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Dokument archiwalny
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych
(Nr ref. 36 - 09)


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe prawnicze i uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- prawa administracyjnego,
- prawa zamówień publicznych,
- gospodarki i infrastruktury komunalnej
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
b) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.
c) Znajomość statutu ZIKiT w Krakowie.
d)Obsługa prawniczych programów komputerowych.
e) Terminowość.
f) Dyspozycyjność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Wykonywanie obsługi prawnej ZIKiT w Krakowie, w tym sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych.
b) Opracowywanie pism procesowych.
c) Wykonywanie obsługi procesowej na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora ZIKiT w Krakowie.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Praca w każdym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku.
c) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
d) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.500,00 do 3.200,00 zł brutto + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.


5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie i uprawnienia Radcy Prawnego(kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 36 - 09" - w terminie do dnia 18.05.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska


Wyniki naboru