BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. Prawnych w Zespole Radców Prawnych


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe prawnicze.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów:
- Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz. 268)
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115)
- Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194)
- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
b) Praca w Kancelarii Prawnej oraz staż w urzędach administracji publicznej.
c) Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
e) Terminowość.
f) Dyspozycyjność.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Opracowywanie wzorów umów oraz projektów umów i porozumień, dotyczących działań statutowych ZIKiT w Krakowie.
b) Opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznych oraz projektów procedur wewnętrznych i zewnętrznych ZIKiT.
c) Pomoc przy prowadzeniu książki korespondencyjnej Zespołu Radców Prawnych.
d) Prowadzenie repetytorium spraw sądowych Radców Prawnych ZIKiT.


3. Zakres obowiązków
a) Opracowywanie wzorów umów oraz projektów umów i porozumień, dotyczących działań statutowych ZIKiT w Krakowie.
b) Opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznych oraz projektów procedur wewnętrznych i zewnętrznych ZIKiT.
c) Pomoc przy prowadzeniu książki korespondencyjnej Zespołu Radców Prawnych.
d) Prowadzenie repetytorium spraw sądowych Radców Prawnych ZIKiT.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.600,00 do 2.200,00 zł brutto + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT), ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
f) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
g) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 28 - 09" - w terminie do dnia 26.03.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru na Podinspektor ds. prawnych w Zespole Radców Prawnych 28-09