BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTUOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne.
c) Uprawnienia do kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obiektów i urządzeń małej architektury oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
d) Staż pracy:
- minimum 6 lat przy wykształceniu średnim technicznym,
- co najmniej 4 lata przy wykształceniu wyższym technicznym.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA.
b) Prawo jazdy - kat. B.
c) Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
d) Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
e) znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
f) Operatywność.
g) Dyspozycyjność.
h) Znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Doposażenie ogródków jordanowskich w urządzenia zabawowe, rekreacyjno-sportowe.
b) Dokonywanie przeglądów technicznych, wynikających z prawa budowlanego.
c) Nadzór i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektami zagospodarowań, decyzjami, PN, zasadami wiedzy technicznej oraz umowami.
d) Sprawdzanie kosztorysów.
e) Dokonywanie odbiorów robót.
f) Sporządzanie wymaganej dokumentacji.
g) Prowadzenie korespondencji w powierzonym zakresie zadań.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2.400,00 do 3.000,00 zł brutto + dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT), ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
f) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
g) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 27 - 09" - w terminie do dnia 25.03.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami.