BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

znak sprawy: DPS/ZP-2/2009 Kraków, 10. marca 2009 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na dostawę artykułów żywnościowych

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 266-03-64, faks: 266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska.adm@wp.pl
www.bip.krakow.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6, 03222300-6, 15811000-6, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce.
Część II będzie obejmować wyroby piekarskie.
Część III będzie obejmować mrożone artykuły spożywcze.
Część IV będzie obejmować jaja kurze świeże.
Część V będzie obejmować artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od dnia 1. kwietnia 2009 r. do
28. lutego 2010 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

ocena spełnienia warunków, o których mowa, będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa niżej oraz oświadczenia - z dokumentów oraz oświadczenia powinno wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

UWAGA 1. Dokument, o którym mowa w pkt 2 może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzony datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem" oraz podpisany przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.
UWAGA 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, oraz dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być złożony przez każdego z Wykonawców.
UWAGA 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-wem terminu składania ofert.

VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-329 Kraków (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie do dnia 18.03.2009 r. godz. 12.30.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Domu Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-329 Kraków pok. narad - wejście od ul. Czarodziejskiej, w dniu 18.03.2009 r. godz. 13.00.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.bip.krakow.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w dziale administracyjno-gospodarczym i obsługi technicznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

 

Specyfikacja

Zał.1

Zał.2

Zał.3