Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-1/2009 Kraków, 27.02.2009 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu ograniczonego
na dobudowę w stanie surowym, do południowej fasady Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, segmentu wejściowego dwukondygnacyjnego wraz z szybem windowym, pomieszczeniem portierni i wiatrołapem.


Podstawa: art. 48 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 223 z roku 2007 poz. 1655 z późn. zm.) - powyżej 14 000 euro do kwot określonych w wydanym na podstawie art.11 ust.8 cyt. ustawy rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007 roku w sprawie kwot i wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( D.U. nr 241 z 2007r. poz.1762).

I. Zamawiający:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
numer kierunkowy: 0-12
tel: 266-03-64, faks: 266-03-64 wew. 27,
e-mail: dpspraska.adm@wp.pl
www.bip.krakow.pl ( zakładka "jednostki miejskie"-"bip jednostek miejskich" ).

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dobudowa w stanie surowym segmentu wejściowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie obejmuje:

Wykonanie robót rozbiórkowych elementów kolidujących z dobudową ( balkony, wejście do budynku istniejącego ),
wykonanie zamurowań otworów okiennych i drzwiowych w części dobudowywanej budynku istniejącego,
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie podbicia fundamentów w istniejącym budynku na odcinku części dobudowywanej,
wykonanie robót fundamentowych,
wykonanie robót murowych ścian, stropów oraz robót żelbetowych szybu windowego,
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp na teren budynku w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215210-2; 45221230-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 31. sierpnia 2009 r.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (rozpoczął oraz zakończył w tym okresie) co najmniej trzy roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z klatką schodową do istniejącego budynku co najmniej 3 - kondygnacyjnego o wartości (netto) co najmniej 300 000 zł każda - znaczenie 50%
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3) posiadał w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie średnie zatrudnienie co najmniej 15 osób,
4) posiada średni roczny przychód netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co najmniej 400 000,00 zł - znaczenie 50%
5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 300 000 zł,

6) spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznym, tj. sporządzone według poniższego wzoru:
„Oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie-nia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.",

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania (rozpoczętych oraz zakończonych w tym okresie) robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 części IV ogłoszenia - wykaz powinien zawierać wartość robót, daty ich wykonania oraz miejsce wykonania,
4) dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co najmniej trzy roboty budowlane zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 3, zostały wykonane należycie,
5) wykaz zawierający osobę lub osoby, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą wykonywać zamówienie, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, o których mowa w części IV pkt 2 ogłoszenia,

6) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby lub osób posiadających uprawnienia, o których mowa w części IV pkt 2, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca wskazał osobę lub osoby, którymi będzie dysponował,

7) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5 posiadają uprawnienia budowlane,

8) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie,

9) rachunki zysków i strat albo - w przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do ich sporządzenia - inne dokumenty określające przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy jest krótszy, to za ten okres,
10) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 300.000 zł,

UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 4, 6, 7 i 9, 10, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem" oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów - w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej.
UWAGA 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, oraz dokumenty, o których mowa w pkt 3, 5 i 8 powinny być podpisane przez osoby podpisujące wniosek.
UWAGA 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania (lit. d), oraz dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien złożyć każdy z Wykonawców.
UWAGA 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o których mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

ad pkt 1 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 3 i 4 ogłoszenia złożonego przez Wykonawcę - z wykazu, o którym mowa w pkt 3 powinno wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał co najmniej 3 roboty polegające na dobudowie szybu windowego wraz z klatką schodową do istniejącego budynku co najmniej 3 - kondygnacyjnego o wartości (netto) co najmniej 300 000 zł każda, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 4 potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie zostały wykonane należycie - Wykonawca, który udokumentuje (przez dołączenie referencji, listów referencyjnych lub dokumentów o podobnym charakterze) należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych wskazanych w pkt. 1 otrzyma 50 pkt, za każdą kolejną robotę (ponad trzy), o której mowa w pkt 1, udokumentowaną że została wykonana należycie, otrzyma dodatkowo 10 pkt, jednak łącznie z tytułu wykonanych wszystkich robót nie więcej niż 100 pkt.
ad pkt 2 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana:
 w przypadku dysponowania osobą lub osobami przez Wykonawcę na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 5 i 7 ogłoszenia - z wykazu, o którym mowa w części V pkt 5 ogłoszenia powinno wynikać, że w specjalnościach wymienionych w części IV pkt 2, Wykonawca dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane; dokumenty, o których mowa w części V pkt 7 ogłoszenia, powinny potwierdzać, że osoby wykazane w wykazie posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach określonych w części IV pkt 2 ogłoszenia,
 w przypadku kiedy Wykonawca będzie dysponował osobą lub osobami, na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 5, 6 i 7 ogłoszenia - z wykazu oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby lub osób, o których mowa w części V pkt 5 i 6 powinno wynikać, że w specjalnościach wymienionych w części IV pkt 2, Wykonawca będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane; dokumenty, o których mowa w części V pkt 7 ogłoszenia, powinny potwierdzać, że osoby wykazane w wykazie posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach określonych w części IV pkt 2 ogłoszenia,
ad pkt 3 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w części V pkt 8 ogłoszenia - z informacji złożonej przez Wykonawcę na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy, powinno wynikać, że Wykonawca posiadał średnie zatrudnienie w wykazanym okresie co najmniej 15 osób,

ad pkt 4 część IV ogłoszenia - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 9 ogłoszenia - ze złożonych przez Wykonawcę rachunków zysków i strat albo - w przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do ich sporządzenia - innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy jest krótszy, to za ten okres - powinno wynikać, że średnia arytmetyczna przychodu netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych jest co najmniej równa 400 000,00 zł, a jeżeli Wykonawca prowadzi działalność przez okres krótszy niż trzy lata, przychód netto ze sprzedaży za okres prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest on krótszy niż jeden rok, jest co najmniej równy 400 000 zł - Wykonawca, dla którego średnia przychodu netto ze sprzedaży (wyznaczona jak wyżej) będzie równa 400 000,00 zł otrzyma 50 pkt, Wykonawca, dla którego średnia przychodu ze sprzedaży będzie najwyższa spośród wszystkich Wykonawców (którzy złożyli wnioski i nie zostali wykluczeni z postępowania), otrzyma 100 pkt, a pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną w sposób liniowy (w granicach od 50 do 100 pkt), w zależności od wielkości średniej przychodu,

ad pkt 5 część IV ogłoszenia - ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w części V pkt 10 ogłoszenia, - z dokumentu, o którym mowa powinno wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) nie mniejszą niż 300 000,00 zł,

ad pkt 6 część IV ogłoszenia - ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu formalnego, o którym mowa w części V pkt 2 ogłoszenia oraz treści oświadczenia część V pkt 1 ogłoszenia - Zamawiający przyjmie, na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu oraz oświadczenia, że Wykonawca spełnia pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

VII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do składania ofert: 5

VIII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %.

X. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wniosek, zawierający co najmniej:
 nazwę i adres Wykonawcy,
 oznaczenie przedmiotu zamówienia,
powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli wniosek będzie podpisany przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do wniosku pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania wniosku przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w części V ogłoszenia należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: Dobudowa w stanie surowym, do południowej fasady Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, segmentu wejściowego dwukondygnacyjnego wraz z szybem windowym, pomieszczeniem portierni i wiatrołapem. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Praska 25, 30-329 Kraków, sekretariat (parter - wejście od ul. Czarodziejskiej), w terminie do dnia 13. marca 2009 r. do godz. 10.00.

XI. Informacje uzupełniające
1. Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający do składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji wybiera formę pisemną.
2. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 2.03.2009 r.
3. Wykonawca może przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dołączonych załącznikach do ogłoszenia znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego www. bip.krakow.pl (zakładka "jednostki miejskie" - "bip jednostek miejskich"),
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zał 1 Oswiadczenie

Zał 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału

Zał 3 Wykaz

Zał 4 Wykaz osób