BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. Controllingu


1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne.
c) Staż pracy:
- minimum 4 lata pracy przy wykształceniu wyższym.
- minimum 5 lat pracy przy wykształceniu średnim.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość:
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
- Ustawy o rachunkowości,
- Ustawy o finansach publicznych,
- zagadnień polityki personalnej.
b)Ukończony kurs lub szkolenie w zakresie controllingu.
c)Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych.
d) Znajomość obsługi programów pakietu MS Office oraz programów księgowych.
e) Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów.
f) Terminowość, systematyczność i dokładność w działaniu.
g) Zdolność do koncentracji na osiągnięciu zamierzonych rezultatów.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Przygotowywanie i dostarczanie kadrze zarządzającej informacji niezbędnych do kierowania i kontrolowania jednostki.
b) Udział w opracowywaniu planów operacyjnych i strategicznych, w oparciu o wytyczone cele główne i cząstkowe.
c) Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i realizacją budżetu.
d)Przeprowadzanie analiz realizacji założonych celów, ustalanie odchyleń wielkości zrealizowanych od planowanych oraz badanie przyczyn tych odchyleń.
e) Współpraca przy okresowej ocenie pracowników w zakresie stopnia i jakości wykonywanych zadań przypisanych danemu stanowisku, celem optymalnego wykorzystania potencjału pracowników jednostki.
f) Zapewnienie systemu informatycznego, umożliwiającego pozyskiwanie danych dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych.4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 1.900,00 do 3.000,00 zł brutto + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT).
b)CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
c) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
d) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz odbyte kursy i szkolenia (kserokopia).
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
h) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 24 - 09" - w terminie do dnia 09.03.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Joanna Niedziałkowska

 

Wyniki naboru na Specjalista ds. Controllingu.