Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CRACOVIA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 5,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LX/777/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CRACOVIA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 7, poz. 42 z dnia 15 stycznia 2009 r. - obowiązuje od dnia 15 lutego 2009 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 7, poz. 42 z dnia 15 stycznia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LX/777/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Teren "Cracovia" w strukturze miasta położony jest w określonej w Studium strefie miejskiej w wyodrębnionym obszarze śródmieścia, który wyróżnia się wysokim udziałem funkcji o charakterze publicznym (bliskie sąsiedztwo Muzeum Narodowego, zespołu budynków uniwersyteckich i Parku Jordana, bezpośrednie sąsiedztwo Hotelu Cracovia i kina Kijów). Jednocześnie lokalizacja w sąsiedztwie Błoń Krakowskich, stanowiących naturalną kontynuację otwartych terenów zielonych po zachodniej stronie Krakowa, stwarza konieczność szczególnego traktowania tego obszaru, zwłaszcza, że stanowi on ważną w skali Miasta przestrzeń publiczną, związaną z lokalizacją atrakcyjnego programu sportowo-rekreacyjnego.
Ustalenia planu umożliwią w sposób kontrolowany kształtowanie tej wyjątkowej przestrzeni miejskiej, zarówno w zakresie przekształceń jak i jej ochrony.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących