BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
b) znajomość regulacji prawnych w zakresie cmentarnictwa,
c) umiejętność logicznej analizy treści dokumentów,
d) znajomość zasad prowadzenia korespondencji,
e) umiejętność obsługi stron,
f) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) znajomość obsługi komputera.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną . Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru ( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres obowiązków
a) rozpatrywanie korespondencji w zakresie wydawania zezwoleń na postawienie, wymianę i remont nagrobka oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji,
b) przyjmowanie zleceń na wykonanie usług cmentarnych do pogrzebów i ekshumacji od osób będących dysponentami grobu,
c) wysyłanie zawiadomień o nieopłaconych grobach, dodatkowo zajętym i nieopłaconym gruncie oraz przyjmowanie należnych opłat, wystawianie faktur wg obowiązujących cenników, sporządzanie stosownych rozliczeń,
d) bieżące prowadzenie ewidencji zmarłych i uzupełnianie danych w systemie komputerowym, jak również w dokumentach i księgach cmentarnych,
e) przyjmowanie stron - udzielanie informacji dotyczących pochowań , świadczonych usług, wysokości opłat cmentarnych oraz z zakresu prac kamieniarskich,
f) przygotowywanie zleceń dla grabarzy,
g) nadzór w terenie nad pracami kamieniarskimi przy budowie grobów murowanych oraz montażu, wymianie i remontach nagrobków i nawierzchni,
h) identyfikowanie grobów w terenie - sprawdzanie warunków terenowych istniejących grobów do pochowań oraz opłat prolongacyjnych - klasyfikacja grobów do ponownego użycia,
i) sprawowanie nadzoru przy wytyczaniu miejsc pod budowę piwnic, sporządzanie protokołów wytyczeń, odbiorów częściowych, końcowych, uzupełniających,
j) sprawowanie nadzoru nad pracami ekshumacyjnymi oraz pracami związanymi z porządkowaniem wnętrz grobów murowanych,
k) prowadzenie korespondencji, kompletowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów w zakresie działania danego stanowiska,
l) monitorowanie zadań bieżących i terminowych, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje,
m) wykonywanie innych zleconych czynności.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych - Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - min. 2011,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK.


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy, ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) list motywacyjny,
c) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kserokopia),
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
( Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Inspektor - 3 etaty"6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin składania ofert upływa w dniu 20 luty 2009 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK(www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.


7. Ilość etatów
3 etatyDyrektor Dorota Iwanicka


KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMOGI FORMALNE

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 37 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod katem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że 9 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 28 kandydatów.


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych