BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy specjalista w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi i Ścieżkami Rowerowymi


1. Wymagania formalne
a Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe.
c) Staż - minimum 5 lat pracy, w tym co najmniej 2 lata w urzędach administracji publicznej.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe
a) Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,
- rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarstwie nieruchomościami.
b) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.
c) Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.
d) Komunikatywność.
e) Umiejętność szybkiego uczenia się.
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.3. Zakres obowiązków
a) Przygotowanie materiałów do audytów rowerowych.
b) Przygotowywanie materiałów inwestycyjnych do procedur zgodnie z PZP.
c) Nadzór nad prawidłową realizacją procedur.


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
c) Płaca zasadnicza: w zależności od stażu z przedziału od 2.300,00 do 2.800,00 zł brutto zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT.5. Wymagane dokumenty:
a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT), ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego.
b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia).
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
e) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
f) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
g) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 16 - 09" - w terminie do dnia 16.02.2009r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Joanna Niedziałkowska

Wyniki naboru Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi 16-09