Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

 

Kraków dnia 03.11.2008 r.

 

Dom Pomocy Społecznej przy  ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

 

starszy inspektor ds. osobowych

....................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

termin składania dokumentów: do dnia  18 listopada 2008 r.

 

 

I. Wymagania obligatoryjne

 

a) obywatelstwo polskie

b) ukończony 18 rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych

c) wykształcenie średnie

d )osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

  II. Wymagania faktyczne

 a) umiejętność  kierowania zespołem osób, komunikatywność

b) co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach budżetowych

c) znajomość Kodeksu Pracy

d )znajomość i umiejętność obsługi programu ZUS  PŁATNIK

e) umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz znajomość programu komputerowego w zakresie

programu Kadry Płace.

f) umiejętność prowadzenia naboru kadr do DPS-u.

g) znajomość przepisów  prawa o ubezpieczeniach społecznych

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 a) kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, w których powinny znaleźć się wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych

b) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników

c) sporządzanie umów o pracę zgodnie z obowiązującym taryfikatorem i Regulaminem wynagradzania pracowników  oraz oświadczeń o ich rozwiązywaniu j

     d) prawidłowe wypełnianie  świadectw pracy

e) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników  

f) ustalanie uprawnień do urlopu wypoczynkowego pracowników, obliczanie wymiaru urlopu, sporządzanie kart urlopowych  i prowadzenie ewidencji urlopów

g) ustalanie prawa do świadczeń przysługującym pracownikom w okresie zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a więc ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych, wysokości odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników, dodatków stażowych, nabycia prawa do nagród jubileuszowych

h) prowadzenie kompletne sekretariatu jednostki

IV. Warunki pracy

 a) wymiar czasu pracy:    1  etatu

b) wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od  2336,00   zł    do    2460,00   zł

c) inne dodatki zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 02.08.2005 r. Dz.U.146,poz.1222 z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

 V. Wymagane dokumenty

 a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopia dyplomu do wglądu oryginał

d) zaświadczenie lekarskie

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  

f) dokument stwierdzający tożsamość

g) oświadczenie o niekaralności

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy

 VI. Metody selekcji kandydatów

 a) sprawdzian wiedzy ustny

b rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25, pocztą na adres DPS z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko :starszego  inspektora ds. osobowych"     w terminie do 18.11.2008 r.

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data  stempla pocztowego.

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu  i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie./www.dpspraska.webpark pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Zatwierdzam

mgr inż. Stefan Zaremba Skrzyński

Dyrektor Domu Pomocy  Społecznej

 

 

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej  30-329 Kraków ul. Praska 25

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stefan Zaremba Skrzyński  dyrektor

Osoba publikująca: Redakcja BIP